Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2023

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, działając na podstawie §34 ust.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
 
informuje i uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2023r. (sobota) o godz. 10:00 w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Informacja oraz podjęcie uchwały w sprawie realizacji uchwały nr 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 8 czerwca 2013 r. ws. sprzedaży nieruchomości w Niedzicy.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2022 rok z uwzględnieniem:
  • a) danych bilansowych i rachunku wyników,
  • b) opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
  • c) Kierunków działalności Banku w 2023 roku,
  • d) Rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
 11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku rozwoju banku na 2023r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej przez w Bank Spółdzielczy w Nowym Targu za rok 2022.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
 23. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zweryfikowanego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej BS w Nowym Targu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu BS w Nowym Targu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zakończenie obrad.
   
Zawiadamiamy, że zgodnie z §23 ust.4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11.
Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. 24.06.2023r. na godz. 12:00.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Załącznik: Zaproszenie.pdf
 
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym TarguZobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^