Ładowanie...


RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE. (dalej: Rozporządzenie RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018r., informujemy o sposobie i celu, w jakim Bank Spółdzielczy w Nowym Targu przetwarza Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Administrator Danych

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu, ul. Rynek 11, 34-400 Nowy Targ.

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować, osobiście lub na adres poczty elektronicznej: iodo@bsnowytarg.pl, telefonicznie: 18 266-27-33, pisemnie: na adres siedziby podany powyżej.

Inspektor Danych Osobowych
W Banku Spółdzielczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@bsnowytarg.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu w celach:

 1. W sytuacji zawarcia umowy rachunku bankowego – do wykonania niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy lub przed zawarciem umowy z Bankiem Spółdzielczym, na Pani/Pana żądanie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
 2. W sytuacji złożenia wniosku lub udzielenia kredytu - oceną zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
 3. Jeżeli zawarłeś umowę – Bank jest uprawniony do promocji i marketingu swojej działalności w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przechowywane do momentu obowiązywania umowy).
 4. Jeżeli dobrowolnie udzielisz nam zgody - promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną w tym zakresie jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przechowywana przez okres trwania zgody).
 5. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (przechowywane prze okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami).
 6. do celów statycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzają w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów lub od czasu wniesienia sprzeciwu).
 7. stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku Spółdzielczym w Nowym Targu w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
 9. rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
 10. identyfikacji klientów będących rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska - podstawą prawną ustawa z dnia 9 marca 2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują bankom przechowywanie dokumentacji).
Odbiorca danych

Dane są przeznaczone dla Banku Spółdzielczego oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Komisji Nadzoru Finansowego, Biuru Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem Spółdzielczym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., First Data Polska, Visa i MasterCard, ITCard, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, podmiotom powiązanym działającym w ramach grupy BPS.

Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Spółdzielczego w Nowym Targu Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).
 5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przekazywanie danych do podmiotów spoza EOG

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju przypadki wystąpią w następujących sytuacjach:

 1. dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy w oparciu o ustalone kryteria (rodzaju klienta, obszaru geograficznego, przeznaczenia rachunku, rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji, celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych).
 2. w celach marketingu i promocji działalności prowadzonej przez Bank Spółdzielczy – Pani/Pana dane osobowe (m. in. dane demograficzne, historia transakcji dokonywanych na rachunku z uwzględnieniem transakcji wykonywanych kartą płatniczą) mogą być wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty (bez negatywnych skutków dla Pani/Pana w przypadku nie skorzystania z tej oferty).
 3. w uzasadnionych przypadkach możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej w przypadku podejrzenia, iż została ona zainicjowana przez osobę nieuprawnioną; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.

Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^