Ładowanie...


Reklamacje

USTAWA O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 11 października 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o "Rozpatrywaniu Reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym" ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1348 ), która szczegółowo reguluje zasady i tryb rozpatrywania reklamacji przez instytucje finansowe.

Główne zmiany wprowadzone Ustawą przewidują, że:
  1. Bank udziela odpowiedzi na reklamację Klienta na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji,
  2. odpowiedź Banku na reklamację powinna zostać udzielona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Bank z zastrzeżeniem, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 60 dni,
  3. podmioty rynku finansowego, w tym Banki są obowiązane do zamieszczenia we wzorcu Umowy zawartej z Klientem informacji dotyczącej procedury składania i rozpatrywania reklamacji,
  4. w przypadku złożenia reklamacji przez osobę niebędącą Klientem danego podmiotu rynku finansowego, podmiot ten powinien, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, udzielić tej osobie informacji o trybie i sposobie jej rozpatrzenia,
  5. w przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji, lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
Z dniem wejścia w życie Ustawy powołany zostaje Rzecznik Finansowy, do kompetencji którego należeć będzie ochrona Klientów podmiotu rynku finansowego.

Formularz skargi

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centralą Banku pod numerem telefonu: 18 266 27 33.

Zobacz również
Urzadzenie zaufane
Nowa funkcjonalność w systemie bankowości internetowej.
Komunikat Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
Uwaga na oszukańcze serwisy internetowe oferujące inwestycje w kryptowaluty i na rynku Forex
Usługa - Alert BIK
W ramach akcji „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” - edukujemy na temat cyberbezpieczeństwa.
^