Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, działając na podstawie §34 ust.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
 
informuje i uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022r. (sobota) o godz. 10:00 w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3.
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania .
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej i ds. odpowiedniości.
  5. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu”.
  8. Przeprowadzenie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz jej członków w trakcie kadencji 2018 - 2022 za rok obrotowy 2021 ( przekazanie materiałów do oceny komisji ds. odpowiedniości ).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia liczebnego składu Rady Nadzorczej na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
  10. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję w latach 2022 - 2026 ( przekazanie materiałów do oceny komisji ds. odpowiedniości ).
  11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2021 rok z uwzględnieniem:
   • danych bilansowych i rachunku wyników,
   • opinii z badania sprawozdania finansowego za 2021 roku.
  12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok w tym informacja oceny stosowania zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportu i oceny przestrzegania zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
  13. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie podział nadwyżki bilansowej za 2021 rok.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2022 roku.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku rozwoju Banku na 2022 rok.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2021.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za rok 2021.
  23. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wtórnej i zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej kadencji 2018 - 2022.
  24. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
  25. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję obejmująca lata 2022 - 2026.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
  28. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
  29. Odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie zbiorczej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu na kadencję obejmującą lata 2022 - 2026.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
  31. Wolne wnioski.
  32. Zakończenie obrad.

Zawiadamiamy, że zgodnie z §23 ust.4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11.
Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. 25.06.2022r. na godz. 12:00.

Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Załącznik: Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym TarguZobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^