Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2021

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
informuje i uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2021 r. (sobota) o godz. 10-tej w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3.

Przedstawiciele ocenią działalność Banku za rok 2020 i zatwierdzą kierunki działania na rok 2021.
Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków BS oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP oraz dwóch członków stanowiących Prezydium zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji:
  • skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Banku za 2020 rok z uwzględnieniem:
  • danych bilansowych i rachunku wyników,
  • opinii z badania sprawozdania finansowego za 2020 roku,
  • kierunków działalności w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok z uwzględnieniem stosowania zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportu i oceny przestrzegania zmiennych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • oceny polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  • podział nadwyżki bilansowej za 2020 rok,
  • kierunków działalności Banku na 2021 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2021 roku,
  • wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
Zawiadamiamy, że zgodnie z §23 ust.4 Statutu – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.
Jednocześnie informujemy, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków wyznacza się w tym samym dniu za dwie godziny.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu



Zobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^