Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2024

Walne Zebranie Przedstawicieli 2024
2024-06-07
Zaproszenie na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu, działając na podstawie §34 ust.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
 
informuje i uprzejmie zaprasza na

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2024r. (sobota) o godz. 10:00 w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej i Komisji ds. odpowiedniości.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 rok z uwzględnieniem:
  • rocznego sprawozdania finansowego Banku,
  • opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • kierunków działalności Banku w 2024 roku,
  • rozpatrzenie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich odbytych w 2024 roku,
  • omówienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie za okres od 1.10.2020r. do 30.09.2023r.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok, w tym informacja dotycząca oceny stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń.
 11. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok,
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2024 roku,
  • zatwierdzenia kierunków rozwoju banku na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu oraz skuteczności jej działania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.
 17. Przedstawienie przez komisję ds. odpowiedniości wyników oceny wtórnej indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
  • zbiorowej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 19. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowym Targu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.
Zawiadamiamy, iż zgodnie z §23 ust.4 Statutu Banku – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu ul. Rynek 11 w godzinach 8:00 – 15:00.
Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli obraduje w obecności najmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku obecności na Zebraniu Przedstawicieli mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu tj. 29 czerwca 2024r. na godz. 12:00.
 
Prosimy o niezawodne uczestnictwo.

Załącznik: Zaproszenie.pdf
 
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu
Zobacz również
Program Dobry Start 300+
Wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Święto Spółdzielczości Bankowej
1 lipca - Dzień Spółdzielczości
Weryfikacja numerów PESEL
Ochrona numeru PESEL przed wykorzystaniem bez Twojej wiedzy.
^