Ładowanie...


Komunikat

Komunikat
2023-07-31
Zmiana "Taryfy prowizji i opłat bankowych" od dnia 01.10.2023r.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 01 października 2023r. ulegnie zmianie Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu w zakresie obsługi rachunków bankowych.

Zmiany dotyczą głównie opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), rachunku bieżącego rolników oraz rachunku bieżącego i pomocniczego innych podmiotów instytucjonalnych. Wzrosną koszty związane z posiadaniem karty płatniczej VISA Classic Debetowa, VISA Business Rolnik, VISA Business Debetowa. Wzrosną również niektóre opłaty pobierane za wpłaty złożone w formie papierowej.

Podstawą prawną zmian w Taryfie opłat i prowizji jest §85 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych i §92 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.
Zmiana stawek opłat lub prowizji może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej lub kilku przesłanek wskazanych w regulaminie, w szczególności:
  1. wzrostu inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS,
  2. zmiany wskaźnika dóbr inwestycyjnych publikowanego przez Prezesa GUS,
  3. wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do dokonywania danej usługi, energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi.
Uprzejmie informujemy, że przed dniem 01 października 2023r. przysługuje Państwu prawo do:
  1. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat,
  2. złożenia pisemnego sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian.
Jeżeli przed wskazaną powyżej datą wejścia w życie zmian nie wypowiedzą Państwo umowy ani nie złożą Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, będzie to równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody.

Jeżeli we wskazanych powyżej terminie złożą Państwo sprzeciw do proponowanych zmian, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia umowy, umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian.



Zarząd Banku Spółdzielczego
w Nowym Targu

 
Oto pełny tekst nowej "Taryfy opłat i prowizji bankowych" pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Targu:
(pozycje które uległy zmianie, zostały wyróżnione kolorem czerwonym)
 


Zobacz również
Bądź bezpieczny
Przeczytaj i bądź bezpieczny.
Swatch Pay, AmazFit ZEPP
Nowe błyskawiczne płatności zegarkiem.
Bezpieczne zakupy w internecie
Zachowaj szczególną ostrożność podczas robienia zakupów w internecie.
^