Ładowanie...


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
2016-10-09
Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Nowym Targu gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Informacje dla korzystających lub zainteresowanych korzystaniem z usług Banku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.07.2016 r. zawarte są w „Arkuszu informacyjnym dla deponentów”

 

Celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG, Fundusz) jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w szczególności przez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną działającą na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996 i 1997), która obowiązuje od 9 października 2016 r. Ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

 

Podstawowe zadania Funduszu to:

  • dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów,
  • kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania,
  • gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania,
  • przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji,
  • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji,
  • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych.

W zakresie restrukturyzacji kas, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, do zadań Funduszu należy:

  • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej,
  • nabywanie wierzytelności kas,
  • udzielanie wsparcia podmiotom przejmującym kasy, przejmującym wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas lub nabywcom przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych,
  • kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy i wsparcia.
 

Nowe zasady gwarantowania depozytów.


Za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
BFG zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej: https://www.bfg.pl.
 
Jakie depozyty podlegają ochronie BFG?
Zasadniczo wszystkie depozyty klientów indywidualnych i firm niefinansowych złożone w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG.
 
Jakie depozyty nie podlegają ochronie BFG?
Gwarancjami BFG nie są objęte m.in. depozyty jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów sektora finansowego, Skarbu Państwa oraz osób i podmiotów, których danych identyfikacyjnych bank lub kasa nie posiada. Gwarancjami BFG nie są objęte także wpłaty z tytułów wkładów członkowskich, udziałów i wpisowego do banków spółdzielczych i SKOK-ów, pieniądz elektroniczny oraz środki na rachunkach do równowartości 2,5 euro w złotych, jeżeli nie dokonano na nich żadnych obrotów w okresie ostatnich 2 lat.
 
Jaka jest wysokość gwarancji?
Depozyty są gwarantowane do równowartości w złotych kwoty 100 tys. euro. W szczególnych wypadkach limit gwarancji może być wyższy*.

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku?
Nie, limit gwarancji odnosi się do łącznej kwoty zgromadzonej przez deponenta w danym banku lub SKOK-u – bez względu na liczbę posiadanych tam przez niego rachunków.

Jaka jest wysokość gwarancji na rachunkach wspólnych?
Środki każdego ze współposiadaczy rachunku wspólnego są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Współposiadacze rachunku wspólnego są deponentami w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych.
 
Jaka kwota jest gwarantowana na rachunkach powierniczych?
Środki każdego z powierzających są objęte gwarancją do równowartości w złotych 100 tys. euro. Rachunkiem powierniczym jest na przykład należący do dewelopera mieszkaniowy rachunek powierniczy, na który nabywcy mieszkań dokonują wpłat.
 
Czy gwarancjami są objęte środki w walutach obcych?
Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych jak i walutach obcych. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?
Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.

Jak przebiega proces wypłaty środków gwarantowanych?
Bank lub SKOK sporządza listę osób uprawnionych do odbioru środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości termin i miejsce wypłat. Po okazaniu dokumentu tożsamości we wskazanym podmiocie, pieniądze można wypłacić w gotówce lub zlecić przelew na rachunek.

Jak długo można odbierać środki gwarantowane?
Po zakończeniu wypłat we wskazanym podmiocie środki gwarantowane można odebrać w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w terminie 5 lat od dnia złożenia przez uprawnioną instytucję wniosku o ogłoszenie upadłości banku lub SKOK-u.
 
Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?
Środki te nadal stanowią zobowiązanie upadłego banku lub SKOK-u wobec klienta i możliwe jest dochodzenie ich zwrotu w postępowaniu upadłościowym. Wymaga to zgłoszenia wierzytelności w terminie wskazanym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości banku lub SKOK-u.
 
* W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania - w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Stan prawny obowiązujący od 9 października 2016 r.
 
Adres:
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
00-546 Warszawa
Telefon:
22 58 30 700
22 58 30 701
Bezpłatna infolinia:
800 569 341
Telefon - kontakt w sprawie zasad gwarantowania depozytów:
22 58 30 942
Fax: 22 58 30 589
E-mail: kancelaria@bfg.pl


Zobacz również
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 31.05.2024r. (piątek).
Wakacje kredytowe 2024
Pomoc dla kredytobiorców spłacających kredyt hipoteczny przeznaczony na zaspokojenie indywidualnych potrzeb mieszkaniowych.
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
^