Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2019

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu zawiadamia członków, że w dniu 29 czerwca 2019 r. o godz. 9-tej w restauracji „Kaprys” w Nowym Targu przy ul. Sokoła 3 odbędzie się:

S P R A W O Z D A W C Z E
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
delegatów Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,
które oceni działalność Banku Spółdzielczego za rok 2018 i zatwierdzi kierunki działania na rok 2019.
Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków BS oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
5. Wybór Komisji:
 • Skrutacyjnej,
 • ds. odpowiedniości.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Przypomnienie procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
9. Sprawozdanie z działalności Banku za 2018 rok z uwzględnieniem:
 • danych bilansowych i rachunku wyników,
 • kierunków działalności w 2019 roku,
 • opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 r.
10. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedniości z oceny indywidualnej i kolegialnej członków Rady Nadzorczej.
11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok z uwzględnieniem oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz raportu i oceny przestrzegania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
12. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
14. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 • oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
 • oceny polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • podział nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
 • kierunków działalności Banku na 2019 r.
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać w 2019 roku,
 • wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F.Stefczyka w Warszawie.
15. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Zawiadamiamy, że zgodnie z §23 ust.4 Statutu – roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego oraz opinia wraz z raportem biegłego rewidenta jak również protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego. Jednocześnie informujemy, że drugi termin posiedzenia Zebrania Przedstawicieli, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków wyznacza się w tym samym dniu za dwie godziny.

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału
w Zebraniu Przedstawicieli

z poważaniem
Zarząd BS w Nowym TarguZobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^