Ładowanie...


Walne Zebranie Przedstawicieli 2017


Zarząd Banku Spółdzielczego w Nowym Targu

 

informuje i uprzejmie zaprasza
na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nowym Targu,

 

które odbędzie się 24 czerwca 2017r. (sobota) w restauracji "KAPRYS" - Nowy Targ, ul. Sokoła 3.

Czynny udział w Zebraniu Przedstawicieli Członków BS oraz podjęte uchwały pozwolą lepiej wypełnić zadania oraz podnosić zakres i jakość usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków Prezydium.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji ds. Odpowiedniości.
 4. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu "Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli".
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu "Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej".
 8. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 czerwca 2016r.
 9. Zaprezentowania:
  • sprawozdania z działalności Zarządu za 2016r.,
  • opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016r.,
  • i ustalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągać,
  • sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016r.,
  • oceny przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego,
  • oceny przestrzegania polityki zmiennych składników wynagradzania,
  • sprawozdania z oceny indywidualnej członków Rady kolegialnej i Rady Nadzorczej.
 10. Przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2016 rok.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2016r.,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.,
  • w sprawie zatwierdzenia sumy zobowiązań jaką BS może zaciągać,
  • w sprawie udzielenie członkom Zarządu absolutorium z działalności za 2016r.,
  • w sprawie podjęcia ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i organu kolegialnego,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.,
  • w sprawie kierunków działania Banku w 2017r.
 13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z §23 ust. 4 Statutu w lokalu Banku Spółdzielczego wyłożone są do wglądu członków następujące dokumenty:
 1. roczne sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego;
 2. opinia wraz z raportem biegłego rewidenta;
 3. protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
Z poważaniem Zarząd BS Nowy Targ
 

Zobacz również
Bankowcy dla CyberEdykacji
CHROŃ HASŁO I LOGIN DO BANKU!
Komunikat
Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2024r. (czwartek).
Zawiadomienie o terminach spotkań
Zebrania Grup Członkowskich 2024r.
^